Polityka Prywatności | Polityka Cookies

www.ocuservice.com 

Polityka Prywatności

www.ocuservice.com

obowiązuje od dnia 31 lipca 2023 roku

 1. Dane administratora danych osobowych

OCU Service Mikołaj Meller spółka jawna z siedzibą w Poznaniu (60-538), ul. Kościelna 26/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sad Rejonowy Poznan – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod nr KRS: 0000408281, NIP: 7891520229, REGON: 639724973

 1. Dane kontaktowe administratora danych osobowych.

telefon: 61 828 86 63, e-mail: poczta@ocuservice.com, adres: ul. Kościelna 26/1, 60-538 Poznań. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.

 1. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej oraz weryfikację uprawnienia do udzielenia świadczeń refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

 1. Źródło danych – skąd pozyskiwane są dane?

Co do zasady dane osobowe są przez Pana/Panią podawane bezpośrednio w momencie zgłoszenia: osobiście, z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub poprzez telefon. W przypadku usług medycyny pracy dane są przekazywane także przez pracodawcę kierującego Pana/Panią na badania. W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, dane mogą być otrzymywane również od innych placówek medycznych. Informacje pochodzą także od Narodowego Funduszu Zdrowia w przypadku korzystania ze świadczeń refundowanych przez Fundusz. W szczególnych sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia Pana/Pani dane osobowe mogą być uzyskiwane od osób bliskich.

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Na potrzeby umawiania wizyt przetwarzane są Pana/Pani dane obejmujące imię, nazwisko, płeć, PESEL lub datę urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL), numer telefonu, adres e-mail i informacja o posiadanym ubezpieczeniu zdrowotnym. Powyższe dane są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego oraz weryfikacji uprawnienia do świadczenia usług refundowanych przez NFZ. Administrator danych jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki. Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, wykorzystywane są Pana/Pani dane w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu, a także imienia i nazwiska.

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
 • Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z pacjentem, rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia w przypadku usług refundowanych, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą). Podstawa prawna:– art. 6 ust. 1. lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w związku z przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 • Pani/Pana dane będą także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 • Dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO. W takim zakresie dane mogą być przekazywane pełnomocnikowi Administratora oraz organom uprawnionym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych między Panią/Panem a Administratorem.

 • Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, Pani/Pana dane mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez administratora. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W niektórych przypadkach dokumentacja może być przechowywana przez lat 30. Po upływu ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Panu/Pani lub osobie przez Pana/Panią upoważnionej. Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT oraz podmiotom przetwarzającym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Ponadto, jeśli wyraził/a Pani/Pan zgodę na komunikację w celach marketingowych, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo:

 • dostępu do Pana/Pani danych osobowych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.

 • sprostowania Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 • usunięcia Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej w tym na podstawie art. 17 ust. 3. lit. d. RODO.

 • ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

 • przenoszenia danych osobowych – otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Wniesienie skargi jest też możliwe bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, szczegóły wniesienia skargi znajdują się na stronie internetowej Prezesa UODO (https://uodo.gov.pl/) w zakładce Masz prawo złożyć skargę do Prezesa UODO.

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych poza granice Polski.